FREEFLY MOVI M15
12시간 기준 : 330,000
24시간 기준 : 495,000
EASYRIG + SERENE
12시간 기준 : 66,000
24시간 기준 : 99,000
TERADEK PRO 600 1:1
12시간 기준 : 66,000
24시간 기준 : 99,000
TERADEK PRO 600 1:2
12시간 기준 : 79,200
24시간 기준 : 118,800
삼양 XEEN 씨네렌즈 5SET
12시간 기준 : 79,200
24시간 기준 : 118,800
삼양 XEEN 씨네렌즈 14mm T3.1
12시간 기준 : 19,800
24시간 기준 : 29,700
삼양 XEEN 씨네렌즈 35mm T1.5
12시간 기준 : 19,800
24시간 기준 : 29,700
자바라짚 + 로닌M
12시간 기준 : 132,000
24시간 기준 : 198,000
EDELKRONE 액션 타켓 SET
12시간 기준 : 23,400
24시간 기준 : 35,200
EDELKRONE 타겟 모듈
12시간 기준 : 6,600
24시간 기준 : 9,900
EDELKRONE 액션 모듈
12시간 기준 : 6,600
24시간 기준 : 9,900
CANON C300 Mark2/PL,EF
12시간 기준 : 132,000
24시간 기준 : 198,000
SONY A7S II
12시간 기준 : 39,600
24시간 기준 : 59,400
SONY PXW-FS5
12시간 기준 : 52,800
24시간 기준 : 79,200
SONY PXW-FS5K 렌즈 KIT
12시간 기준 : 66,000
24시간 기준 : 99,000
TAMRON 150-600MM
12시간 기준 : 26,400
24시간 기준 : 39,600